Ośrodek Monitoringu i Windykacji

Ośrodek Monitoringu i Windykacji, jest to komórka organizacyjna, której zadaniem jest świadczenie usług zakładających minimalizację zagrożenia utraty kapitału. Ośrodek na każdym etapie dochodzenia roszczenia jest zawsze zainteresowany podpisaniem ugody i spłatą długu.W ramach windykacji prowadzi przemyślane, odpowiednio zaplanowane działania windykacyjne w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie działania powinny doprowadzić do odzyskania kapitału oraz innych należności. W koniecznych przypadkach możliwa jest egzekucja zobowiązania w stosunku do Fundacji, w tym również na drodze sądowej. Jednakże jest to działanie ostateczne i ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wyczerpane zostaną inne formy dochodzenia roszczenia uwzględniające możliwość polubownego załatwienia sprawy. Proces windykacji prowadzony jest tak, aby budować i utrzymać szacunek i zaufanie Pożyczkobiorcy.

KONTAKT:
Monitorowanie spłat zgodnie z zapisami w programie księgowym. Ewentualna windykacja zgodnie       z obowiązującymi procedurami w Projektach oraz
w Fundacji, celem odzyskania przekazanych środków we wszystkich Projektach prowadzonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.
690 910 159    e-mail: biuro2omiw@frp.pl

Skip to content